قصه‌های تا‌به‌تا (۱۳۷۳)

خلاصه داستان:
عروسکی صورتی به نام «زی ‌زی گولو آسی ‌پاسی تِراکوتا تا به‌ تا» که از سیاره ناشناخته‌ای به زمین آمده، این توانایی را دارد که با خواندن ورد «زی ‌زی گولو آسی پاسی تِراکوتا تا به تا» کارهایی خارق‌العاده انجام دهد. زی زی گولو با لحن خاص خود شادی را به زندگی مادر خانومی و آقای پدر آورده و آنها به اتفاق پسر کوچک همسایه «امیر آقای جمالی» ماجراهای جالب و مفرحی را تجربه می‌کنند . . .

کارگردان: مرضیه برومند
بازیگران اصلی:
لیلی رشیدی:خانومی (مادر خانومی)
امیرحسین صدیق:مهندس (آقای پدر)
مریم سعادت: اعظم جمالی
رضا فیاضی: جمال آقاجمالی
مانی نوری: امیر آقاجمالی
رضا بابک: پیرمرد کهنسال /فروشنده تلویزیون / پدر خانومی/رفتگر
محمود بصیری: آبدارچی

بازیگران میهمان: جمشید اسماعیل خانی, مهری ودادیان, افشین سنگ چاپ, مرضیه برومند, افسانه چهره آزاد


[button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/1.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۱ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/1_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۱ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/2.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۲ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/2_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۲ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/3.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۳ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/3_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۳ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/4.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۴ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/4_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۴ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/5.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۵ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/5_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۵ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/6.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۶ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/6_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۶ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/7.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۷ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/7_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۷ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/8.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۸ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/8_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۸ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/9.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۹ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/9_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۹ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/10.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۰ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/10_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۰ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/11.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۱ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/11_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۱ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/12.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۲ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/12_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۲ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/13.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۳ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/13_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۳ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/14.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۴ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/14_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۴ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/15.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۵ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/15_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۵ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/16.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۶ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”#” align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۶ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/17.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۷ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/17_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۷ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/18.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۸ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/18_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۸ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/19.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۹ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/19_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۹ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/20.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۰ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/20_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۰ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/21.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۱ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/21_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۱ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/22.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۲ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/22_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۲ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/23.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۳ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/23_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۳ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/24.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۴ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/24_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۴ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/25.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۵ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/25_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۵ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/26.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۶ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/26_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۶ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/27.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۷ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/27_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۷ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/28.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۸ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/28_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۸ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/29.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۹ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”#” align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۹ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/30.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۳۰ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/30_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۳۰ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/31.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۳۱ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/31_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۳۱ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/32.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۳۲ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/282/32_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۳۲ باکیفیت۳۲۰p[/button]


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.